REGULAMIN OGÓLNY UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ, KURSÓW, WARSZTATÓW:

 1. Poniższy regulamin i wytyczne określa udział w szkoleniach, kursach
  i warsztatach sportowych, które dalej będą zwane WARSZTATAMI.
 2. Warsztaty będą odbywać się pod adresem:ul. Puławska 38/40, 05-500 Piaseczno, czyli w miejscu w którym funkcjonował klub CF Piaseczno,
  a organizatorem jest: 4 FIT Kinga Rakowska, ul. Stryjeńskich 6/148, 02-791 Warszawa, NIP: 8351571324, zwany dalej ORGANIZATOR. 
 3. Osoba zainteresowana udziałem w powyższych zwana będzie dalej UCZESTNIKIEM.
 4. Koszt WARSZTATÓW zależy jest od UCZESTNIKA i dostępny ma stronie: www.cfpiaseczno.pl w zakładce SZKOLENIA/KURSY/WARSZTATY.
 5. Zgłoszenia do udziału w WARSZTATACH mają charakter otwarty, czyli każdy zainteresowany może w nich uczestniczyć. Ilość miejsc w grupie jest ograniczona. 
 6. Uczestnikiem może być osoba fizyczna, która na dzień dokonania zgłoszenia jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynność prawnych. Oraz uczestnik niepełnoletni za zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.
 7. Uczestnik, który chce wziąć udział w WARSZTATACH musi mieć wykupiony PAKIET SZKOLENIOWY dostępny na stronie internetowej  www.cfpiaseczno.pl  i zaakceptować niniejszy regulamin. 
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby miejsc w grupie lub zamknięcia listy uczestników w wybranym przez siebie momencie.
  W przypadku małej liczby zgłoszeń prowadzący zastrzega sobie prawo do odwołania WARSZTATÓW. 
 9. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udziału uczestnika w Warsztatach jeśli ten nie ma wykupionego pakietu. Jednocześnie Organizator zaznacza, iż wykup wejścia jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.
 10. 10. Zasady uczestnictwa w WARSZTATACH: 

Każda z osób uczestniczących w WARSZTATACH jest o odpowiedzialna za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez: 

1. udział w wywiadzie, w szczególności o braku występowania objawów wskazujących na chorobę zakaźną u siebie, odbywaniu obowiązkowej izolacji lub kwarantanny, zamieszkiwaniu z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie oraz o braku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji poprzez podpisanie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza.

2. rezygnację z udziału w wyznaczonych Warsztatach w przypadku pojawienia się symptomów choroby wirusowej, tj. w stanie podwyższonej temperatury ciała (powyżej 37,4 C), z objawami kaszlu, kataru, dusznością bóle mięśni, silnym ogólnym osłabieniem lub innymi charakterystycznymi dla infekcji wirusowych, przy czym rezygnacja wymaga uprzedniego powiadomienia Organizatora za pomocą maila: cfpiaseczno@gmail.com  

3. niezwłoczne poinformowanie Organizatora o pojawieniu się u siebie lub innej osoby uczestniczącej w próbach symptomów choroby wirusowej; 

4. dezynfekcje rąk przed wejściem na teren klubu oraz przed wyjściem lub częste mycie rąk co najmniej 30 sekund.

5. dezynfekcje powierzchni i sprzętu użytego podczas Warsztatów przez Uczestnika. Płyny dostępne w klubie. 

6. przestrzeganie zasad dystansu społecznego (utrzymywanie stosownego odstępu - co najmniej 1,5 m), jeżeli jest to możliwe ze względu na charakter wykonywanych zadań;

7. ograniczanie kontaktu fizycznego (unikanie uścisków, podawania ręki, etc.) jeżeli nie wymaga tego charakter zajęć; 

8. poddawanie się codziennym pomiarom temperatury, każdorazowo po przybyciu do klubu przez upoważnioną osobę (dopuszczalna temperatura to 37,4 stopni C) - osoby z temp. powyżej 37,4 stopni C nie zostaną dopuszczone do udziału w próbach artystycznych, o czym zostaną niezwłocznie powiadomione osoby odpowiedzialne za koordynację Warsztatów. 

9. przychodzenie do klubu bez osób towarzyszących; 

10. opuszczenie klubu niezwłocznie po zakończeniu prób

11. stosowanie się do poleceń osób z ramienia Organizatora.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestnika i zaleca konsultacje lekarskie przed podjęcie każdej aktywności fizycznej, gdyż niesie ona za sobą ryzyko urazu. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i inne mienie Uczestnika, które może zostać zagubione, zniszczone lub skradzione.

14. Uczestnik nie może przebywać na terenie klubu pod wpływem alkoholu i innych używek 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) rejestracji fotograficznej, audiowizualnej lub/i audialnej prób z udziałem Uczestników z prawem wykorzystywania fragmentów w materiałach klubu o charakterze monograficznym, kronikarskim, edukacyjnym i promocyjnym, z prawem do zwielokrotnienia , publicznego udostępniania, nadawania, reemitowania.

b) wprowadzenia filmu/fotografii do sieci multimedialnej - Internet i wykorzystanie w serwisach internetowych oraz mediach społecznościowych klubu. 

c) Organizator jest uprawniony do bezpłatnego wykorzystywania fragmentów lub całości dokumentów filmowych na wszystkich polach eksploatacji prowadzącego.

d) Uczestnik może zgłosić sprzeciw w sprawie umieszczenia w materiałach promocyjnych klubu oraz w materiałach powstających w ramach prób swojego wizerunku i jego rozpowszechnianie oraz praw do artystycznego wykonania w ramach powierzonej na warsztatach roli. 

 1. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest prowadzący: 4 FIT Kinga Rakowska, ul. Stryjeńskich 6/148, 02-791 Warszawa, NIP: 8351571324.

2. Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: cfpiaseczno@gmail.com lub pod adresem Organizatora.

3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przygotowania, przeprowadzenia i realizacji prób na podstawie niniejszego Regulaminu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO” oraz wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w szczególności: przepisy podatkowe dotyczące wystawiania faktur VAT i rozliczania należności). Administrator w celach promocyjnych będzie wykorzystywał dokumentację filmową/zdjęciową wykonaną podczas prób. Wykorzystanie wizerunku wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jakim jest promocja jego własnej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), uczestnik prób może wyrazić sprzeciw na utrwalanie i wykorzystanie jego wizerunku w tym celu. 

4. Obowiązek podania danych osobowych. Podanie danych osobowych w przypadku przeprowadzenia Warsztatów jest dobrowolne jednak jest warunkiem uczestnictwa w Warsztatach, a w przypadku realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa jest wymogiem ustawowym i jest obligatoryjne. 

5. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych. W związku z przetwarzaniem danych w/w celu Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych innym podmiotom, chyba, że taka konieczność zajdzie na podstawie obowiązujących przepisów prawa (podmiotom uprawnionym na ich podstawie takim jak organy państwowe, urzędy skarbowe, sądy, komornicy) lub będzie to konieczne do realizacji w/w celu za pomocą innych podmiotów (podwykonawców, operatorów pocztowych, dostawców oprogramowania). 

6. Okresy przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 powyżej, tj. przez okres 90 dni od dnia przeprowadzenia prób, a jeśli zajdzie taka konieczność przez czas: a. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na prowadzącym, w tym obowiązków związanych z przechowywaniem danych, np. dla celów sprawozdawczości finansowej (co do zasady 5 lat od powstania zobowiązania podatkowego), b. realizacji przez prowadzącego jej uprawnień, w szczególności przez przewidziane w odrębnych przepisach okresy przedawnienia roszczeń (co do zasady 3 lata). c. zgłoszenia sprzeciwu w przypadku wykorzystywania wizerunku z dokumentacji filmowej/zdjęciowej. 

7. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Organizator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w przetwarzaniu danych osobowych. 

8. Prawa osoby, której dane dotyczą. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

9. Z powyższych uprawnień można skorzystać poprzez złożenie wniosku w sposób i na adresy wskazane na wstępie (Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych). Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których Pani/Pan może z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania. 

10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych. Organizator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych. Korzystając ze strony zgadzasz się na używanie plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close