Regulamin CF Piaseczno

1. Wszystkie osoby korzystające z usług CF Piaseczno, Nip 8351571324, zwane dalej użytkownikami, są zobowiązane do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
Wejście na teren klubu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.
2. Warunkiem przebywania na terenie klubu jest posiadanie ważnego karnetu. Cennik jest dostępny w recepcji i na stronie internetowej www.cfpiaseczno.pl/cennik.
3. Klub zastrzega sobie prawo do zmian grafiku, odwołania zajęć, lub organizacji w późniejszym terminie. Zmiany będą podawane na stronie internetowej lub Facebooku CF05500 Piaseczno.
4. Podczas pobytu na terenie klubu należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń obsługi oraz trenerów.
5. Dzieci i młodzież w wieku od 5 do 17 lat mogą przebywać w CF05500 Piaseczno wyłącznie za zgodą rodzica.
6. Na terenie klubu poruszamy się w zmienionym obuwiu sportowym.
7. Klub nie świadczy opieki nad dziećmi i młodzieżą. Uczestniczenie na zajęciach jest możliwe po dostarczeniu zgody rodziców bądź opiekuna prawnego lub podpisaniu umowy na zajęcia dla dzieci. Umowa na zajęcia dla dzieci (KIDS) jest obowiązkowa i wymagana.
8. Korzystanie z infrastruktury sportowej może być objęte dodatkowym regulaminem, z którym przed skorzystaniem ze sprzętu osoba korzystająca ma obowiązek się zapoznać.
9. Niedozwolone jest korzystanie z infrastruktury sportowej pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających. W przypadku stwierdzenia takiego stanu u osoby znajdowanie się pod wpływem któregokolwiek z powyższych środków zostanie ona
wyproszona z terenu klubu.
10. Na terenie klubu zabrania się: palenia tytoniu, z wyłączeniem specjalnie oznakowanych i przeznaczonych do tego miejsc. Wnoszenia lub posiadania – broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, narkotyków, środków odurzających oraz wszelkich przedmiotów mogących spowodować zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie klubu.
Zabrania się również spożywania napojów oraz jedzenia zakupionych na terenie klubu w miejscach nieprzeznaczonych, czyli na sali treningowej.
11. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania porządku na terenie klubu i sprzątania po sobie swoich rzeczy oraz odkładania na swoje miejsce i w razie konieczności czyszczenia infrastruktury sportowej.
12. Korzystanie z infrastruktury klubu wiąże się z ryzykiem sportowym powstania urazów i uszkodzeń ciała. Użytkownik korzysta z infrastruktury sportowej na własną odpowiedzialność. CF Piaseczno nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody uczestników, w tym zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki, za wyjątkiem szkód powstałych z winy pracowników.
13. CF05500 Piaseczno nie odpowiada za wszelkie szkody powstałe wskutek korzystania z infrastruktury sportowej niezgodnie z regulaminami, wskazaniami, przeznaczeniem i zaleceniami obsługi czy też z wyłącznej winy użytkowników.
14. Zastrzegamy prawo do odmowy wstępu na teren klubu wg własnego uznania bez jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem klubu.
15. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia czy uszkodzenia przedmiotów należących do osób korzystających z klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy
zgubione lub pozostawione na jego terenie jak również w jego otoczeniu. Kara za zgubienie kluczyka do szafki wynosi 35 PLN.
16. W związku, iż infrastruktura sportowa służy wielu osobom, każdy użytkownik zobowiązany jest korzystać z niej zgodnie z przeznaczeniem.
17. W przypadku zniszczenia infrastruktury sportowej i mienia klubu z powodów niewłaściwego korzystania z infrastruktury sportowej, użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową.
18. Osoby, które mają jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne, do korzystania z obiektu, jak również te u których korzystanie z klubu może w jakikolwiek sposób zagrażać ich zdrowiu i życiu, nie powinny korzystać z obiektu.
19. W przypadku doznania jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała, bez względu na jego charakter, należy niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem .
20. Osoby korzystające z klubu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas pobytu w klubie dla celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych.
21. Klub prowadzi sprzedaż internetową wejść jednorazowych i karnetów na stronie internetowej
www.cfpiaseczno.pl.
22. Robiąc rezerwację za pośrednictwem strony internetowej www.cfpiaseczno.pl użytkownik zobowiązany jest dokonać wyboru daty i godziny wejścia, rodzaju i ilości biletów, sposobu
płatności za bilety, wypełnić swoje dane oraz  zaakceptować warunki Regulaminu, co jest warunkiem stworzenia rezerwacji. Po dokonaniu rezerwacji użytkownik dostaje drogą mailową potwierdzenie rezerwacji.
23. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany: cen biletów, rodzajów biletów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na realizację zawartych umów i zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.
24. Jedna osoba może jednorazowo zakupić dowolną ilość dostępnych miejsc do klubu.
25. Odwołanie rezerwacji nie jest możliwe. Można natomiast przełożyć rezerwacje. Przełożenia rezerwacji można dokonać najpóźniej na 5 godzin przed zarezerwowanym terminem poprzez maila, lub telefonicznie.
26. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. kupującemu bilet wstępu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, gdyż prawo to nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi lub sportowymi jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
27. Reklamacje dotyczące płatności elektronicznych rozpatruje serwis PayU. Zgłoszenie reklamacyjne użytkownik przesyła na adres mailowy klubu kontakt@cfpiaseczno.pl, który przekazuje je do serwisu PayU. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, datę, numer oraz kwotę transakcji. PayU
zobowiązuje się do zapewnienia pełnej i wyczerpującej obsługi reklamacji.
28. W pozostałych przypadkach reklamacje rozpatruje Klub w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia na adres mailowy klubu kontakt@cfpiaseczno.pl.
29. Klub wystawia faktury elektroniczne, gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści . Faktura elektroniczna, zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535, z późn. zm.),
posiada dokładnie taką samą moc prawną jak jej papierowy odpowiednik. Prośby o
fakturę prosimy składać pod adresem mailowym kontakt@cfpiaseczno.pl
30. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z umowy zawartej na odległość jest Sąd Rejonowy dla Piaseczna.
31. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w odniesieniu do konsumentów przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827).
32. Administratorem danych osobowych jest CF Piaseczno,  Nip 8351571324.
33. Każdej osobie przysługuje prawo wglądu do treści danych osobowych i ich poprawienia oraz usunięcia wysyłając maila na kontakt@cfpiaseczno.pl.
34. Dane osobowe wykorzystywane będą do świadczenia i oferowania własnych usług.Korzystając ze strony zgadzasz się na używanie plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close